УДК 630*2(477.75)

Плугатар Ю.В., Коба В.П., Ковальов М.С. Структура, стан та особливості розповсюдження лісів у Криму // Научные записки заповедника «Мыс Мартьян». – 2014. – Вып. 5. – С. 19-33.

Проаналізовано структура, сучастний стан та особливості розповсюдження лісів Криму за основними лісоформуючими деревними породами. Показано, що найпоширенішими є лісові угруповання з дубів пухнастого і скельного, сосон – кримської, звичайної, Станкевича, бука східного. Сучасний стан багатьох деревостанів є незадовільним. Розвиток незворотних деструктивних явищ у лісових співтовариств в основному пов’язані із проведенням нераціональних лісогосподарських заходів.

 

Plugatar Yu.V., Koba V.P., Kovalyev M.S. Structure, state and peculiarities of forest distribution in the Crimea // Scientific Notes of the “Саре Мartyan” Nature Reserve. – 2014. – № 5. – P. 19-33.

Structure, modern state and peculiarities of forest distribution in the Crimea according to the main forest formed woody species have been analyzed. It is shown that forest groups with Quércus pubéscens, Q. petraea, Pinus pallasiana, P. sylvestris, P. stankewiczii and Fagus orientalis are the most widely spread. Modern state of many woody plants are not satisfactory. The development of irreversible destructive processes in forest communities is mainly connected with irrational forest economic works.